„Crearea de laboratoare privind cercetarea datelor de mari dimensiuni în vederea dezvoltării unor produse inovative și a unor aplicații în domeniul Internetul viitorului”, ID_34_462, Cod SMIS 2014+

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, Tip proiect – Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor.

Cities are the epicenter of our lives. They provide personal and economic information for (and about) billions of people that cannot simply be found outside densely populated areas.
Wondering how, for instance, the growing ones, flooded by cars and highly populated with citizens working and earning more and more, can remain livable and be engines for prosperity?

By redefining the purpose and the use of data-exabytes put at their disposal by the very citizens.

 

ANUNȚ

Privind ocuparea unor posturi de cercetător științific în cadrul proiectului “Crearea de laboratoare privind cercetarea datelor de mari dimensiuni în vederea dezvoltării unor produse inovative și a unor aplicații în domeniul Internetul viitorului”, organizat de către SC ANAGRAMA SRL în calitate de beneficiar.

Condiții pentru ocuparea posturilor:

CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

-   are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și domiciliul în România;

-   cunoaște limba română, scris și vorbit;

-   are capacitate deplină de exercițiu;

-   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-   îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-   nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIȚIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE:

-  1 post de asistent de cercetare științifică

 •  să aibă experiență în cel puțin unul dintre domeniile de activitate ale domeniului IT - Cercetare;
 •  să aibă studii superioare de lungă durată;
 •  să aibă referințe profesionale relevante în CV pentru experiența în domeniul de activitate;
 •  să aibă cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office nivel avansat);
 •  cunoașterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională
 •  să fie cetățean roman
 •   să nu aibă cazier judiciar
 •  să depună adeverință medicală care să ateste faptul că este apt de muncă
 •   să fie absolvent de studii superioare de lungă durată
 •   diploma de master constituie un avantaj
 •  doctoratul constituie un avantaj
 •  să aibă minim gradul de Asistent de Cercetare Șiințifică
 •   vechimea in Cercetare si Dezvoltare în IT sau în învățământul superior să fie de cel puțin 1 an
 •   să fi publicat minim 2 articole științifice în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale recunoscute BDI
 •   să fi publicat minim 1 articol științific cotat ISI

-      5 posturi de cercetător științific

 •  să aibă experiență în cel puțin unul dintre domeniile de activitate ale domeniului IT - Cercetare;
 •  să aibă studii superioare de lungă durată;
 •  să aibă referințe profesionale relevante în CV pentru experiența în domeniul de activitate;
 •  să aibă cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office nivel avansat);
 •  cunoașterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională
 •  să fie cetățean roman
 •  să nu aibă cazier judiciar
 •  să depună adeverință medicală care să ateste faptul că este apt de muncă
 •  sa fie absolvent de studii superioare de lunga durata
 •  diploma de master constituie un avantaj
 •  doctoratul constituie un avantaj
 •  au obtinut minim gradul de Cercetator Stiintific in domeniul IT
 •  vechimea in Cercetare si Dezvoltare in IT sau in invatamantul superior sa fie de cel putin 1 an
 •  sa fi publicat minim 2 articole stiintifice in reviste de specialitate indexate in baze de date internationale recunoscute BDI
 •  sa fi publicat minim 1 articol stiintific cotat ISI

Concursul se va desfășura în data de 20 ianuarie ora 14:00 la sediul SC Anagrama SRL din București, B-dul Mareșal Averescu nr.15B/C, et. 3, sector 1.

Depunerea dosarelor de concurs se va face în intervalul 11-17 ianuarie orele 16:00.

Evaluarea dosarelor se va face în ziua de 18 ianuarie, în aceeași zi comunicându-se participanților la concurs și rezultatul evaluării dosarelor.

Cei ale căror dosare au fost selectate, vor fi invitați să participe în data de 20 ianuarie ora 14:00 la sediul Anagrama amintit mai sus pentru a susține proba de interviu.

Rezultatul final al concursului se va comunica fiecărui participant până pe data de 23 ianuarie a.c.

După comunicare, candidații respinși pot depune contestație în termen de 3 zile.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României